خبرگزاري آريا - معاون اول رئيس جمهور آيين ­نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ابلاغ کرد .

به گزارش خبرگزاري آريا ،هيئت وزيران در جلسه 10/3/1396 به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين­ نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:
آيين ­نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور.
ب ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
پ- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ت- باني/ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي، دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شرکت‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان­هاي انرژي اتمي ايران و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته که حسب مورد باني/ ناشر اوراق مالي اسلامي هستند.
ث- طرح: طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و مهار آب­هاي مرزي، طرح‌هاي حمل و نقل به ويژه ريلي با اولويت مطالعه طرح و اجراي خط سواحل مکران- سراوان و استان خراسان رضوي و وسايط نقليه برقي، مسکن و توسعه شهري و روستايي، طرح‌هاي آبرساني و تأمين آب شرب و کشاورزي و احياي قنوات، احداث و تکميل طرح‌هاي آب شيرين‌کن، تکميل شبکه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، طرح­هاي زيربنايي آب و خاک (زهکشي)، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاه‌هاي برق با اولويت طرح (پروژه)­هاي با بازدهي (راندمان) بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌هاي انتقال و توزيع برق، توليد انرژي­هاي نو و تجديدپذير، احداث و تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام ورزشي، اجراي طرح­هاي ساماندهي دانشگاه­ها، احداث، تکميل و تجهيز دانشگاه­ها و دانشکده­ها و پژوهشکده­ها، پارک­هاي علم و فناوري، خوابگاه­ها و بيمارستان­هاي نيمه­تمام وزارتخانه­هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فناوري، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و مقابله با ريزگردها، شرکت­هاي کشاورزي و دامپروري با اولويت مناطق محروم و کمتر توسعه‌يافته متقاضي استفاده از اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و طرح­هايي که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
ج- اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام يا بي­نام که به موجب قانون و مقررات مربوط يا مجوز بانک مرکزي و يا سازمان به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي­شود و شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامي است.
1- اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامي که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آيين‌نامه اجرايي آن و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- است.
2- صکوک اسلامي: نوعي اوراق بهادار که طبق قوانين و مقررات و يا براساس دستورالعمل‌هاي مصوب سازمان و يا بانک مرکزي منتشر مي‌شود، نظير صکوک اجاره و صکوک استصناع.
3- اسناد خزانه اسلامي: مطابق تعريف مقرر در آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل‌کشور
چ- کميته: کميته مديريت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ريالي موضوع جزء (1) بند (ل) تبصره (5) قانون.
ماده 2- در اجراي بند (الف) تبصره (5) قانون، به باني/ ناشر اجازه داده مي‌شود مبلغ يکصد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر100) ريال اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي به منظور اجراي طرح‌ها با تضمين خود منتشر نمايند. سهم باني / ناشر به شرح جدول زير تعيين مي‌شود:
رديف
ذي­نفعان موضوع بند (الف) تبصره (5)
مبلغ(ميليارد ريال)
1
شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت
000ر10
2
شرکت‌هاي تابعه وزارت نيرو
000ر15
3
شرکت‌هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي
000ر10
4
شرکت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
000ر10
5
شرکت‌هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
000ر5
6
شرکت‌هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت
000ر10
7
شرکت‌هاي تابعه وزارت جهاد کشاورزي
000ر10
8
شرکت‌هاي تابعه وزارت ورزش و جوانان
000ر5
9
شرکت‌هاي تابعه سازمان انرژي اتمي ايران
000ر9
10
شرکت­ها، دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
000ر7
11
شرکت­ها، دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
000ر7
12
شرکت‌هاي تابعه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
000ر2
جمع کل
000ر100


تبصره - در صورت عدم جذب مبالغ پيش‌بيني شده مطابق جدول فوق توسط هر يک از باني/ناشر يادشده، مبالغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم ساير دستگاه‌هاي مندرج در جدول فوق افزوده مي‌شود.
ماده 3- هنگام واگذاري طرح‌ (پروژه)هايي که مطابق اين آيين‌نامه براي آنها اوراق مالي اسلامي منتشر شده است، براساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تکليف تضمين‌هاي آنها اقدام خواهد شد.
ماده 4- باني/ناشر در چارچوب مصوبات کميته مي‌تواند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي خود که حجم انتشار آن از سوي بالاترين مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي‌ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور در ماده (2) اين آيين ­نامه به بانک مرکزي/سازمان اعلام مي‌شود، نسبت به تقاضاي موافقت اوليه از بانک مرکزي/ سازمان براي انتشار اوراق مذکور براساس قوانين و مقررات مربوط اقدام کند.
ماده 5- در اجراي بند (ب) تبصره (5) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از دريافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمايندگي از دولت نسبت به انتشاراوراق مالي اسلامي ريالي و ارزي (اسناد، مشارکت و صکوک) براي اجراي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه­تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه­ها مندرج در پيوست شماره (1) قانون تا مبلغ دويست هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر200) ريال با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره 1- سهم هريک از دستگاه‌هاي اجرايي از اوراق مذکور و عنوان طرح‌هاي ذي­نفع موضوع اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و نوع اوراق موضوع اين ماده توسط سازمان،وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي تعيين مي­شود.
تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم براي تسويه پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيد‌هاي مقرر و هزينه‌هاي انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.
تبصره 3- در صورت انتشار بخشي از اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) تبصره (5) قانون به شکل اسناد خزانه اسلامي، تمامي شرايط انتشار اين اسناد تابع آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون خواهد بود.
ماده 6- باني / ناشر مکلف است فهرست طرح‌هاي متقاضي استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و يا صکوک را ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين‌نامه از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط جهت تصويب شوراي اقتصاد ارايه نمايد.
تبصره- طرح­هاي موضوع ماده (5) اين آيين­نامه از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 7- اوراق فروش نرفته طرح‌هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، قابل واگذاري به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي‌حساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
اوراق واگذار شده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک عامل نيست.
تبصره – فهرست پيمانکاران، مشاوران و تأمين­کنندگان تجهيزات طرح موضوع اين آيين ­نامه به همراه ميزان مطالبات معوق آنها که به تأييد ذي­حساب مربوط رسيده است، براي اوراق موضوع بند (الف) تبصره (5) قانون توسط باني/ ناشر و براي بند (ب) تبصره (5) قانون توسط
دستگاه اجرايي ذي­ربط، به بانک عامل/ رکن بازار سرمايه ارايه مي­شود.
ماده8- با ارايه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزي و سازمان توسط باني/ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي ظرف مهلت قانوني صادر مي‌شود و باني/ناشر ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت اوليه مکلف به انتخاب بانک يا
بانک‌هاي عامل/ رکن بازار سرمايه خواهد بود.
ماده 9- بانک عامل موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي طرح در چارچوب قوانين و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي موضوع اين آيين‌نامه اقدام نمايد.
تبصره – طرح­هاي موضوع ماده (5) اين آيين­نامه از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 10- بانک مرکزي پس از تأييد گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌هاي تأييد شده توسط بانک عامل، ظرف بيست روز شرايط انتشار اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي را اعلام مي‌نمايد.
ماده 11ـ انتشار اوراق مالي اسلامي به صورت الکترونيکي خواهد بود.
ماده 12- نرخ سود اسمي اوراق منتشـــره براساس مصــوبات کميته و متناسب با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
تبصره - فروش اوراق منتشره در بازار سرمايه به قيمت بازار (بنا به درخواست باني/ناشر) مجاز است.
ماده 13- در اجراي بندهاي (الف) و (د) تبصره (5) قانون، باني/ ناشر مکلف به تأمين وثايق و تضمين‌هاي مورد نظر بانک عامل/ضامن مورد تأييد سازمان است. در صورت عدم ايفاي تعهدات باني/ ناشر در سررسيدهاي مقرر، بانک عامل/ ضامن مورد تأييد سازمان مکلف است از محل وثايق مذکور رأساً اقدام نمايد.
ماده 14- بانک عامل / رکن بازار سرمايه هيچ تعهدي براي پرداخت‌ سودهاي علي‌الحساب / پرداخت­هاي مرتبط با صکوک در سررسيد در صورت عدم تأمين وجه آن از سوي باني/ ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي واگذار شده به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات ندارد و صرفاً پس از ضبط وثايق و دريافت وجه حاصل از ضبط تضامين اخذ شده موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه امکان پرداخت اصل و فرع اوراق منتشره فراهم خواهد شد.
ماده 15- با صدور مجوز نهايي انتشار اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي به بانک عامل/رکن بازار سرمايه، عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي در بازار پول / سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي‌شود.
تبصره- با پذيرش اين دسته از اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي در سازمان، معاملات ثانويه آن تابع شرايط سازمان خواهد بود.
ماده 16- بانک عامل مکلف به درج عبارت غيرقابل بازخريد قبل از سررسيد در بانک عامل در گواهي خريد اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي براي آن دسته از اوراقي که به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات مشمول اين آيين‌نامه واگذار شده، است.
ماده 17- بانک مرکزي/ سازمان مکلف است آخرين اطلاعات مربوط به عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي را ماهانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايد.
ماده 18- بانک عامل/ رکن بازار سرمايه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف يک هفته پس از تکميل مستندات انتشار درخصوص بندهاي (الف) و (د) تبصره (5) قانون به حساب تمرکز وجوه
شرکت‌هاي مزبور و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته نزد خزانه‌داري کل کشور و درخصوص بند (ب) تبصره مذکور به رديف شماره (310108) جدول شماره (5) قانون واريز کند.
ماده 19- بازخريد اوراق موضوع بند (د) تبصره (5) قانون قبل از سررسيد توسط بانک عامل ممنوع است.
ماده 20- در اجراي بند (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از دريافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمايندگي از دولت نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي با رعايت مقررات حاکم بر اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 21- انتشار صکوک اجاره موضوع اين آيين‌نامه منوط به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و به خصوص آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت­پذير و ارتقاي نظام مالي کشور- مصوب 1394- موضوع تصويب‌نامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 4/4/1394 و اصلاحات بعدي آن است.
ماده 22- ساير موارد پيش‌بيني‌نشده در اين آيين‌نامه درخصوص نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پيش­بيني شده در آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک اسلامي مصوب شوراي پول و اعتبار/ سازمان است.
اسحاق جهانگيريمعاون اول رييس­ جمهور اين مصوبه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت – وزارت نيرو – وزارت راه و شهرسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزي – وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري – سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت کشور - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران – سازمان انرژي اتمي ايران ابلاغ کرده است


منبع: خبرگزاری آریا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

رای کمیته استتیناف در خصوص اتفافات بازی فینال جام حذفی

خبرگزاری میزان- کمیته استیناف آرای خود را در خصوص متخلفان فینال جام حذفی صادر کرد. تاریخ انتشار: 13:45 - 27 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۴۳۰۳

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف رای خود را درباره تجدیدنظر خواهی آقایان حیدر بهاروند، محمد کاظم طالقانی و سعید فتاحی از اتهامات انتسابی در خصوص مسابقه جام حذفی اعلام کرد.

رای صادر شده به شرح زیر است:

پیرامون تجدیدنظرخواهی۱- آقایان عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان۲- حیدر بهاروند، عضو هیئت رئیسه و رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ۳- امیر حسین فتاحی معروف به (سعید) مدیر مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال نسبت به دادنامه شماره۳۱۹ ح ۹۸۰۴۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ صادره از کمیته محترم اخلاق فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف با امعان نظر و دقت بصر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات اشخاص مذکور و پیرو جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ و بر مبنای موازین قانونی، مقررات حاکم بر ورزش فوتبال، آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال IRIFF Code of Ethics و مقررات انضباطی فوتبال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

۱- گردشکار:

به دنبال مسابقه فینال جام حذفی بین دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و بروز حوادث و اتفاقات نامطلوب پیش و حین بازی مذکور، کمیته محترم اخلاق با اعمال صلاحیت در رسیدگی به تخلفات مذکور در رای و متعاقب صدور دستور موقت علیه مدیر مسابقات سازمان لیگ (سعید فتاحی) مبنی بر محرومیت یک ماهه از تداوم مسئولیت، مبادرت به صدور رای تجدیدنظر خواسته نموده است.

در ارتباط با مسابقه مذکور به سبب ناهماهنگی‌هایی بین مسئولان برگزاری مسابقه و نیرو‌های متولی امنیت مسابقه و هجوم تماشاگران و استقرار هواداران باشگاه پرسپولیس در بخش عمده استادیوم شهدای فولاد (آرنای اهواز) و امتناع سرپرست و کادر فنی تیم فوتبال داماش، مسابقه با قریب به دو ساعت تأخیر برگزار می‌شود.

در جریان مسابقه به واسطه درگیری هواداران و عدم کنترل آنها، تعدادی از طرفداران دو تیم مصدوم شدند. از سویی تاخیر در برگزاری مسابقه و بلاتکلیفی مسئولان برگزاری و پخش با تاخیر مسابقه موجب انعکاس نامطلوب این رویداد ورزشی شده است. اتفاقی که در صورت ظهور به نحو شایسته، یک فرصت مغتنم برای سرگرمی و کسب لذت بود به جهات مذکور موجب نارضایتی افکار عمومی، مسئولان و رسانه‌های گروهی شد و حتی طعم قهرمانی را برای هواداران تیم فاتح و قهرمان ناگوار نمود.

این وضع سبب شد کمیته محترم اخلاق به موجب رای تجدید نظر خواسته آقایان حیدر بهاروند و امیر حسین فتاحی را به اتهام ۱- فقدان تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در برگزاری مسابقه فینال جام حذفی ۲- بی‌اعتنایی به موضع صریح نمایندگان اداری، اطلاعاتی و امنیتی استان دایر بر نامناسب بودن محل برگزاری مسابقه ۳- عدم مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان، استانداری و فرمانداری محل مسابقه در خصوص زمان و مکان مسابقه ۴- سوءمدیریت در چینش تماشاگران و تخصیص فضای مناسب و مشخص به هواداران هر یک از دو تیم ۵- تاخیر در برگزاری مسابقه و در نهایت لطمه به اعتبار و حیثیت فوتبال به پنج سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای بهاروند) و دو سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای سعید فتاحی) محکوم نماید.

از طرف دیگر این کمیته آقای عبدالکاظم طالقانی را از اتهام تخلف در سوء مدیریت و برنامه‌ریزی و لطمه به اعتبار و مصالح فوتبال تبرئه نموده لیکن، چون مشارالیه در جلسات رسیدگی و اخذ توضیح به رغم دعوت حاضر نشده به این جهت وی را به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال محکوم می‌نماید. در رای صادره مسئولان باشگاه داماش گیلان هم به اتهامات مشابه محکومیت یافته‌اند لیکن در این پرونده اعتراضی از او واصل نشده است، اما محکومین مذکور نسبت به رای در فرجه قانونی با تمهید مقدمات دادرسی (تقدیم اعتراض و تادیه هزینه دادرسی) اعتراض نمودند و این اعتراض مبنای ورود کمیته استیناف و رسیدگی به موضوع گردیده است.


۲- ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق   تجدیدنظرخواهان‌ها پیش از بیان ایراد ماهوی و واکنش در قبال انتساب اتهامات معنونه، به بیان ایراد شکلی پرداخته و کمیته اخلاق را فاقد صلاحیت در رسیدگی به اتفاقات مربوط به مسابقه دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان دانسته‌اند. او با تکیه بر ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق و مواد ۱۱ و ۱۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را صالح در رسیدگی عنوان نموده‌اند.   تجدیدنظرخواهان‌ها در این باب به دو موضوع تکیه نمودند. نخست اینکه اتفاقات مربوط به داخل زمین بوده و بنا به ماده ۱۹ آیین‌نامه اخلاق موضوع منتزع از صلاحیت کمیته اخلاق است. دوم اینکه کمیته اخلاق مرجع خاص بوده و بنابراین در اعمال صلاحیت محتاج به تصریح قانون است، اما کمیته انضباطی مرجع عام بوده و به قاعده، صالح در رسیدگی به تخلفات انضباطی است، کما اینکه در مقررات مذکور بنا بر این اصل، در مواردی که تردید در صلاحیت هر یک از این دو کمیته باشد اصل بر صلاحیت کمیته انضباطی قرار گرفته است.   همچنین در این ارتباط به نامه تنظیمی از سوی رئیس کمیته انضباطی خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال استناد نموده و تصریح داشته‌اند به سبب اختلاف پیش آمده حداقل باید به ماده ۱۹ آیین‌نامه اخلاق به نتیجه حاصل از جلسه مشترک روسای هر دو کمیته توجه می‌شد. کمیته استیناف در باب این مناقشه با تکیه بر مواد مزبور و اهداف و مبانی تأسیس هر یک از دو کمیته و در نظر گرفتن این حقایق که، اولاً: محدود ساختن صلاحیت دو کمیته به قلمرو مکانی و اختصاص تمام آنچه که داخل در زمین مسابقه رخ می‌دهد در صلاحیت کمیته انضباطی، با روح حاکم به مقررات انضباطی و اخلاق و با منطق حقوقی سازگاری ندارد، چه آنکه بسا تخلفاتی که داخل در زمین مسابقه و حتی حین جریان مسابقه رخ می‌دهد، اما به واسطه ماهیت غیر اخلاقی در حیطه صلاحیت کمیته اخلاق قرار دارد.   برای مثال تخلف تبانی (هم اندیشی و مواضعه کادر فنی یا مسئولان دو تیم در جریان مسابقه و حتی دقایق آخر آن) یا رفتار خلاف اخلاق حسنه و هنجار‌های عمومی نظیر شرب خمرکه محتمل و متصور است در جریان مسابقه یا زمان استراحت رخ نماید، اما به قاعده و به واسطه ماهیت این تخلف، داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است. ثانیاً: اصل صلاحیت عام کمیته انضباطی هم، موجب توجیه ایراد شکلی مزبور نیست، زیرا این اصل به حکم قاعده: " ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ " تا جایی اعتبار و قابلیت اجرا دارد که تخصیص نیافته باشد. ثالثاً: به واقع همه آنچه که مستند رای تجدید نظر خواسته قرار گرفته و به عنوان تخلف به متهمین نسبت داده شده فقط در زمان مسابقه و در زمین مسابقه تجلی نیافته، بلکه این اتفاقات ناظر بر برنامه ریزی و کنترل مسابقه از پیش از زمان شروع آن بوده، که در فرض صحت انتساب، معطوف به صلاحیت رسیدگی کمیته اخلاق می‌باشد. رابعاً: در بحث صلاحیت، آنچه مهم است نتیجه و آثار مرتبط بر تخلف است، به عبارتی صلاحیت هر یک از اجزاء رکن قضایی موضوعی است و بلکه نوعی. در این راستا چنانچه تخلف ارتکابی شئونات و مسائل فوتبال باشگاهی را تعطیل نموده باشد موضوع در صلاحیت کمیته اخلاق است و اگر سرعت و دامنه آثار تخلف نازل‌تر از این بوده و معطوف به اطراف درگیر یا فقط متهم، در حیطه صلاحیت کمیته انضباطی است. به گونه‌ای که ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق به آن تصریح نموده است و اتفاقات رخ داده واتهامات انتسابی چنانچه وارد و موجه باشد طبعاً معطوف به ارزش‌ها، منافع، اعتبار فوتبال باشگاهی است و بر این مبنا داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است رابعاً در بند یک ماده ۱ آیین‌نامه اخلاق فیفا با عبارت Connected to the field of play that damages the integrity) and reputation of football and in particular to illegal, immoral and unethical behaviour of the (persons covered under art. ۲ of this code. اعمال مقررات اخلاق، مربوط به هر موضوع و شخص دانسته شده که مرتبط با زمین بازی به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه می‌زند و به ویژه رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی و لذا حتی در ابهام از حیث شناسایی صلاحیت هر یک از دو کمیته به حکم ماده ۶۷ آیین‌نامه اخلاق، کد‌های اخلاق و انضباطی فیفا حاکم و رافع ابهام است، که در این مقام نافی ایراد شکلی معترضین است، در نتیجه ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق را وارد و موجه ندانسته و اعمال صلاحیت آن کمیته بر موضوع را تایید می‌نماید.
۳- اسباب و جهت رای کمیته اخلاق:   کمیته اخلاق ضمن تشریح جریان مسابقه و رخداد‌های پیرامون آن به دو امر از حیث اسباب رای و دلایل تعقیب و محکومیت معترضین تکیه نموده است. نخست: وقایع مادی و رفتار فیزیکی و درک رفتار مسئولانه. با این توضیح که اشخاص یادشده (رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات) با وجود حساس بودن مسابقه فینال جام حذفی و شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مسابقه، فاقد تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در انجام این بازی مهم بوده‌اند.   زمان برگزاری مسابقه و مکان آن باید ۱۵ روز قبل، به کمیسیون ورزش شورای تامین استان اعلام می‌شد، مدیر کمیته مسابقات باید به نظرات مسئولان امنیتی و اطلاعاتی استان خوزستان در شورای تامین توجه می‌کرد، ورزشگاه فولاد آرنا به لحاظ ساختار و ظرفیت تماشاگران فاقد شرایط لازم برای برگزاری مسابقه بوده است، مکاتبه لازم از سوی نامبرده با وزارت ورزش و جوانان و استانداری و فرمانداری محل انجام نیافته است، بستر لازم برای فروش اینترنتی بلیت به تماشاگران مهیا نشده است، محل استقرار طرفداران دو تیم محصور نشده و تجهیزات و امکانات مناسب که مانع ورود هواداران پرسپولیس به محل اختصاصی هواداران داماش شود تدارک دیده نشده است، مصوبه شورای امنیت کشور مورد توجه قرار نگرفته است. کمیته اخلاق مجموعه این افعال و ترک افعال را تخلف توصیف و به سمت اعمال تنبیه علیه او رهنمون گردید.   دوم صور اعتباری و نتایج ذهنی: با این برداشت که، اتفاقات مذکور منجر به لطمه، به اعتبار و وجاهت فوتبال باشگاهی شده است، هواداران فوتبال و اشخاص حقیقی و حقوقی از این واقعه متاثر شده‌اند، اتفاق مذکور بازتاب منفی و گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته است، ناخرسندی و تاکید مسئولین مختلف از مقامات قضایی، تقنینی، اجرایی و رسانه‌ها و فعالین مطبوعاتی، تعقیب انضباطی مرتکبین و مقصرین حادثه را توجیه می‌نماید، از این رو با انضمام تصویر مصاحبه‌ها و اظهارنظرات اشخاص مختلف که بخش قابل توجهی از محتویات پرونده را شکل داده است، مبانی و اسباب رای تجدید نظر خواسته، فراهم شده است.
۴ - نارسایی در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیته اخلاق:   به رغم حساسیت موضوع و اهمیت پرونده، به اعتقاد کمیته استیناف، فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات موقتی و رای کمیته محترم اخلاق واجد اشکالات و ایرادات اساسی است. هر چند عزیمت شخص رئیس محترم کمیته اخلاق به محل برگزاری مسابقه و تحقیق از مسئولان محلی، واجد تقدیر است و هم مبرهن است سرعت در اتخاذ تصمیم، و برخی واکنش‌های معمول از روی حسن نیت، و به منظور تلطیف جریان و پاسخگویی به بخشی از افکار عمومی درخواست شده است، لیکن در این فرآیند اصل سرعت در رسیدگی، فدای دقت در نتیجه گیری شده و انصاف و عدالت تحت شعاع هیجان و اشباع احساسات بخش‌هایی از جامعه ورزش و رسانه‌ای شده است.   پرواضح است که عنصر اقناع عمومی و تشفی خاطر افکار مجروح از یک پدیده نابه هنجار یا ضد اجتماعی بسیار مهم، در وضع مقرره جزایی یا تنبیهی و میزان مجازات یا تنبیه است. لیکن عنصر فائق بر آن، قناعت وجدان قضائی، اعمال انصاف و تحقق عدالت است.   به عبارت دیگر در مصاف بین دو شاخص مهم تحصیل رضایت عمومی با تحقق عدالت و تسکین خاطر قضایی، مهم اقامه عدالت است. به علاوه آنچه به عنوان افکار عمومی و آرای مسئولین و کارشناسان ورزشی در پرونده منعکس شده، نقطه نظرات تعداد مشخصی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی محترم بوده و نمیتوان آن را نماینده افکار عمومی دانست. قضاوت مبتنی بر این آراء و عقاید، به نوعی تجویز مداخله عقاید شخصی، فاقد مبنای حقوقی و اشراف و اطلاع دقیق بر تمام حقایق پیرامون حادثه به جای اندیشه و رای قاضی مسئول است.   نارسایی مهم دیگر در این روند عدم تحقیق جامع و کامل از تمام اشخاص درگیر در ماجرا و اشخاص مرتبط با ماجرا، به ویژه مسئولان محل برگزاری مسابقه است. کمیته محترم اخلاق در رسیدگی و نتیجه‌گیری تکلیف داشت شرح وظایف قانونی اشخاص را که متهم پنداشته، مورد تأمل و توجه قرار دهد. برابر مقررات موجود و اساسنامه فدراسیون فوتبال و مقررات انضباطی عمده وظایف رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات، تدوین آیین‌نامه و برنامه مسابقات فوتبال، نظارت بر عوامل اجرایی مسابقات، ابلاغ زمان و مکان برگزاری مسابقات، توجه و انعکاس تصمیمات هیئت رئیسه فدراسیون به باشگاه‌ها، هماهنگی با شورای تامین و کمیسیون امنیت ورزش و مسئولین محل برگزاری مسابقه است. به رغم برداشت کمیته محترم اخلاق استقرار هواداران هر یک از تیم‌ها در جایگاه مخصوص به آنها، ممانعت از ورود تماشاگران و یا هجوم ایشان به سمت حریف، استقرار تجهیزات لازم در ورزشگاه و مراقبت از محل استقرار تماشاگران و کنترل وی به حکم منطق و قانون در زمره وظایف محکومین معترض به رای نبوده و در عمل هم انتظار این موارد از ایشان تکلیف مالایطاق و ناسازگار با توان اجرایی و ظرفیت قانونی او است.   نارسایی مهم دیگر در فرایند رسیدگی کمیته محترم اخلاق بی‌توجهی به حدود وظایف و دخالت دیگر مسئولان در مسابقه بوده است. بخش‌های مهمی از وظایف منعکس در رای تجدید نظر خواسته که مرتبط با نتایج نامطلوب رخ یافته است، معطوف به عوامل و مقامات دیگر است که در رسیدگی و صدور رای محتاج به شناسایی و توجه بوده است. آنچه که به طور خاص متوجه سازمان لیگ و کمیته مسابقات بوده برنامه‌ریزی و ابلاغ زمان و مکان و چگونگی انجام مسابقه است.   تامین امنیت محل برگزاری مسابقه و تماشاگران حاضر، کنترل تماشاگران و مراقبت از استقرار ایشان در محل در نظر گرفته شده از وظایف قانونی و ماهوی مراجع دیگر است. وانگهی از دلایل اصلی تاخیر در برگزاری مسابقه، مخالفت و امتناع مسئولین فنی و مدیریت تیم فوتبال داماش بوده است که منطقا اجباروالزام به تمکین از شرایط مسابقه و حضور تیم در زمین مسابقه از سوی مدیر کمیته مسابقات میسور و مقدور نبوده است.   در اولین واکنش تنبیهی، دستور موقت بر منع و محرومیت رئیس کمیته مسابقات (سعید فتاحی) اتخاذ شد. این تصمیم پیش از شروع مسابقه اتخاذ، ابلاغ و تاکید بر اجرای آن شده. در حالی که پیامد‌های ناشی از این تصمیم قطع نظر از آنکه مبتنی بر حقایق مسلم و اشراف دقیق بر ماجرا نبوده، حتی علی فرض انتساب اتهام به این مسئول، به غایت نامیمون و نامطلوب بوده است. در وضعیکه هنوز مسابقه انجام نیافته، تعلیق مسئول برگزاری مسابقه بی آن که جانشین وی تعیین شده یا در محل مسابقه مستقر باشد، و بی توجه به این واقعیت که جریان مسابقه از سوی چه کسی باید سامان یابد و در خاتمه مسابقه مقدمات برگزاری مراسم قهرمانی و اعطای نشان و جام قهرمانی به چه نحو و توسط چه شخصی باید تدارک دیده شود، تصمیمی ناموجه و معلول یک روند نادرست در رسیدگی است.   از آن بدتر و نامطلوب‌تر انعکاس رای غیر قطعی کمیته محترم اخلاق در رسانه‌ها و بازتاب گسترده آن است. به حکم موازین قانونی و صراحت بند ۱۴ ماده ۲۱ و بند ۶ ماده ۱۰۱ مقررات انضباطی فوتبال انتشار آرای انضباطی و اخلاق پس از ابلاغ و قطعیت رای ممکن است. رای کمیته اخلاق که هنوز جامه‌ی قطعیت نپوشیده و وضع حقوقی و انضباطی محکومین که کماکان در پرتو اصل برائت قرار دارد، مقتضی مکتوم ماندن وتحفظ تا حصول رسیدگی قطعی یا قطعیت دادنامه صادره بوده است، انتشارمتن دادنامه و محکومیت اشخاص دخیل در رای، سبب هجمه وسیع به شخصیت و تعلقات معنوی و اعتبار وی شد؛ و در نتیجه پدیده‌ای غیر اخلاقی را رقم زده است و نقص غرض از فلسفه و موجودیت اخلاقی، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بوده است.   این شیوه ناموجه خلاف موازین دین و آموزه‌های قرآنی است که در بطن آن تأکید شده:"کرامَةُ المُؤمِنِأ أعظَمُ حُرمَةً مِنَ الکَعبَةِ " نقص جدی دیگر در رای صادره، محکومیت آقای عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان، به رغم برائت وی در متن رای و هم توصیف غیابی بودن رای نسبت به وی است. کمیته اخلاق از یک سو نامبرده را از تخلفات انتسابی برائت می‌دهد، اما در انتها وی را به جهت بی توجهی به مراتب اخطار به حضور در جلسات اخذ توضیح محکوم می‌کند.   محکومیت وی به سبب عدم حضور در جلسات کمیته اخلاق و همینطور محکومیت غیابی نامبرده و توصیف رای به غیابی، متکی به هیچیک از مقررات حاکم در آیین‌نامه اخلاق و مقررات انضباطی نیست. نه عدم حضور شخص در جلسه تحقیق یا رسیدگی تخلف دانسته شده ونه نهادی به عنوان رای غیابی و واخواهی از آن در مقررات مزبور تاسیس شده است. آرای صادره ارکان قضایی فوتبال همواره حضوری بوده و در صورت تعرض محکوم علیه طریق منحصر عادی، تجدیدنظرخواهی است. نقص توصیف غیابی رای در مورد آقای بهاروند قابل مشاهده است.
۵- نتیجه گیری و منطوق رای کمیته استیناف:   کمیته استیناف با توجه به مراتب و حقایق مذکور و به مرّ مواد و موازین قانونی، اصول حقوقی وکد‌های انضباطی و اخلاق به شرح ذیل و با اعمال صلاحیت بر مبنای مواد ۶۳ و ۶۶ آیین‌نامه اخلاق و مواد ۱۰۱ و ۱۰۶ مقررات انضباطی، نظر نهایی خویش را ابراز می‌نماید:
۱_۵: محکومیت آقای عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان به رغم اظهار نظر صریح بر برائت وی از تخلفات انتسابی، به جهت عدم حضور وی در جلسات اخذ توضیح کمیته محترم اخلاق، ناموجه و خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی است. گذشته از آنکه مشارالیه در جریان مسابقه مسئولیت مستقیم راجع به رخداد‌های پیش‌آمده نداشته و بابت هرگونه اتهامی که معلول سوء‌مدیریت یا بی اعتبار شدن مصالح فوتبال باشد، تبرئه شده است اساساً عدم حضور در جلسات رسیدگی رکن قضایی تخلف توصیف نشده و از این حیث رای تجدیدنظرخواسته متکی به نص قانونی نیست، بنابراین به استناد مقررات مذکور با نقض حکم تجدید نظر خواسته نسبت به نامبرده، چون به واقع تخلفی که در ردیف تخلفات مذکور در آیین‌نامه اخلاق آمده، به وی نسبت داده نشده و امری که به وی منسوب داده شده تخلف نیست، محکومیت اعمال شده نسبت به وی را زائل و مرتفع می‌نماید.
۲_۵: نسبت به آقای حیدر بهاروند به عنوان رئیس سازمان لیگ و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه اولاً: برخلاف اتهام انتسابی نامبرده به کمک همکاران سازمان لیگ برنامه کامل مسابقات لیگ برتر، لیگ‌های دسته یک و دو و مسابقات جام حذفی را تدوین نموده است و مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۸ هیئت رئیسه سازمان لیگ گواه این امر است. همین طور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ زمان برگزاری مسابقات به تمام تیم‌ها ابلاغ شده وانگهی در سنوات اخیرعمده مسابقات از جمله مسابقات جام حذفی از پیش برنامه‌ریزی شده و در زمان مقتضی و نزدیک به استاندارد‌های مطلوب برگزار شده است. ثانیاً: تعیین زمان و مکان دقیق مسابقه متعاقب پیشنهاد سازمان لیگ بر عهده فدراسیون است و هیئت رئیسه فدراسیون با زمان و مکان مسابقه موافقت نمودند و به عبارتی سازمان و کمیته مسابقات خود مجری دستور نهایی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که در بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تکلیف ایشان مشخص شد. ثالثاً: مجموعه فدراسیون فوتبال و ارکان وابسته به آن از سنوات گذشته با لحاظ ارزش‌های معطوف به دفاع مقدس، سهم بسزای اساطیر و ایثارگران شریف خطه خوزستان، گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر و شهدای گرانقدر این رخداد فراموش نشدنی، به اتفاق برگزاری مسابقه فینال جام حذفی را در جهت تداعی این ارزش‌های والا در شهر خرمشهر در نظر گرفته‌اند و به طور مشخص هیئت رئیسه سازمان لیگ به ریاست آقای بهاروند این شهر را به موجب بند ۷-۵ مصوبه مذکور به عنوان میزبان فینال جام حذفی تعیین نموده‌اند لیکن به سبب کمبود امکانات و نواقص ساختاری در سال جاری از بین چهار شهرستان قم، مشهد، کرمانشاه و اهواز، در نتیجه شهرستان اهواز به عنوان میزبان انتخاب شده تا مسابقه فینال درهرصورت از استان خوزستان خارج نشود و هم از سوی دیگر، به واسطه امکانات مطلوب‌تر استادیوم‌های مستقر در مرکز استان و به ویژه با موافقت شورای تامین استان، مسابقه در این شهرستان برگزار شود. رابعاً: عنوان سوء مدیریت یا اهمال در انجام وظایف مدیریتی فی‌نفسه تخلف نبوده و اساساً موجب دخالت رکن قضایی در تعقیب و تنبیه شخص مسئول نمی‌شود. به واسطه ماهیت حقوقی این عنوان وظیفه و اختیار شناسایی سوءمدیریت و عزل یا برکناری و جابجایی مسئول مربوط در اختیار مقامات مافوق است و در موضوع مانحن فیه، هیئت رئیسه فدراسیون است که در صورت احراز ناتوانی مدیر در انجام وظایف قانونی اختیار برخورد با وی را دارد و به این سبب نمی‌توان دریچه‌ای در ورود رکن قضایی به موضوع بازگشایی نمود. هرچند چنانچه سوءمدیریت به طور مشخص و مبرهن منجر به تخلف انضباطی یا اخلاقی شود، تعقیب و تنبیه مدیر متخلف وجهه قانونی پیدا می‌کند. خامساً: به جهت عدم تجهیز ورزشگاه به سیستم فروش الکترونیکی بلیت و زیرساخت مربوط به گیت الکترونیکی و شماره گذاری صندلی‌ها و نصب دوربین‌های مدار بسته به منظور کنترل و نظارت بر رفتار تماشاگران به کرات در بازی‌های مختلف مشکلات مشابه رخ یافته و تاکنون این معضل اساسی مرتفع نشده است، به منظور پرهیز از وقوع چنین حوادثی ضرورت دارد اقدام عاجل در این خصوص و در جهت صیانت از بازی جوانمردانه و سلامت مسابقات معمول گردد. سادساً: نادیده گرفتن اقدامات نامبرده در برگزاری به موقع و مطلوب هزاران مسابقه و داوری نسبت به مدیریت وی بر مبنای یک مسابقه و نتایج تلخ آن که عمدتاً خارج از اراده وی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به شرح وظایف قانونی وی بوده، با انصاف و عدالت سازگاری ندارد. هیجان مرتبط با فوتبال و سیل احساسات و توجه انبوه به این رخداد در هر زمان و مکان از جمله درسطح مسابقات و تورنمنت‌های معتبر خارجی ظهور و بروز اتفاق تاخیر یا درگیری بین تماشاگران را در یک یا چند مسابقه از بین صد‌ها مسابقه، اجتناب ناپذیر و حتی منطقی جلوه می‌دهد؛ بنابراین تاخیر در انجام یک مسابقه از بین صد‌ها مسابقه تحت مدیریت نامبرده به نظر با استاندارد جاری فاصله نداشته و هر چند کمال مطلوب انجام تمام مسابقات بدون تاخیر و به نحو مطلوب و شایسته است، اما به حکم عقل و منطق باید این رویا را با مقتضیات و امکانات موجود و توان عملی و قدرت اجرایی مسئول یا مسئولان مسابقه و ده‌ها متغیر دیگر دخیل در ماجرا پیوند داد. در نتیجه کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را با واقعیات موجود و موازین قانونی منطبق ندانسته و مدافعات وی را مستند به شرح اقدامات انجام یافته، آیین نامه و جدول مسابقات برنامه ریزی صورت گرفته و ابلاغ شده به همه باشگاه‌ها، موجه تشخیص می‌دهد و لذا به استناد ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته، حکم به برائت نامبرده از اتهامات انتسابی صادر می‌نماید.
۳-۵: نسبت به آقای امیرحسین (سعید) فتاحی، مدیر کمیته مسابقات فوتبال با توجه به اینکه اولاً: برخلاف تکلیف مرقوم در رای کمیته محترم اخلاق، نامبرده وظیفه‌ای در مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان و مقامات امنیتی و اطلاعاتی استان محل برگزاری مسابقه ندارد، بلکه وظیفه خاص وی هماهنگی با مراجع مسئول استانی و محلی و عمل به مرّ آیین نامه مسابقات است. ثانیاً: تعیین زمان و مکان مسابقه فینال جام حذفی از پیش از سوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و نامبرده به عنوان مجری این تصمیم دخالتی در این پروسه نداشته است. ثالثاً: نامبرده در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۱ کمیسیون تأمین نظم و امنیت ورزش استان خوزستان پیشنهاد خود را در علت انتخاب ورزشگاه فولاد آرنا مطرح نموده و خروجی این جلسه موافقت این کمیسیون با انجام مسابقه در این ورزشگاه بوده است بنابراین اتهام نادیده گرفتن موضع صریح نمایندگان اداری، استانداری و امنیتی استان از سوی وی ناروا و مغایر با مصوبه این کمیسیون است. رابعاً: پیش از شروع مسابقه و زمان متعارف برای ورود تماشاگران به ورزشگاه از سوی نیروی انتظامی مستقر در محل در ورودی ورزشگاه به سوی تماشاگران انبوه که از ساعت‌ها قبل از مسابقه در محل تجمع نموده بودند باز شده و این تصمیم هم با توجه به گرمی هوا و وضع نامطلوب تماشاگران بیرون ورزشگاه قابل توجه است. اما در نتیجه کنترل تماشاگران و استقرار آن‌ها در محل مورد نظر با رعایت سهم تماشاگران هر تیم از کنترل خارج شده و اساساً مراقبت در چینش و استقرار تماشاگران به طور مشخص از اراده و وظایف ذاتی تجدید نظرخواه خارج است. خامساً: این تحلیل که، چون محل برگزاری مسابقه ورزشگاه فولاد آرنا در نظر گرفته شده بنابراین حوادث تلخ مذکور پیش آمده است، تحلیل قاطع و متکی به حقیقت مسلم نیست و بیشتر به فرضیه و احتمال نزدیک است و اتکای به یک احتمال در تحلیل قضایی و اتخاذ تصمیم آن هم، از نوع محکومیت انضباطی روا و منطقی نیست. به ویژه که در ورزشگاه مذکور به مراتب شرایط و ساختار مطلوبتری نسبت به ورزشگاه‌های دیگر داشته است. سادساً: به طور مشخص کادر فنی تیم فوتبال داماش گیلان حاضر به شروع و انجام مسابقه نبوده و علت این امر را عدم اختصاص ظرفیت لازم برای تماشاگران تیم متبوع که حدود سیصد نفر بوده‌اند اعلام نموده و توجه تاخیر در انجام مسابقه به عدم برنامه‌ریزی صحیح و سوءمدیریت نامبرده به تشخیص این کمیته مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیست به علاوه مجموع حرکات و رفتار‌های وی در ترغیب کاپیتان تیم پرسپولیس به درخواست از تماشاگران متبوع در جا به جایی محل و یا درخواست‌های مکرر از مسئولین و کادر فنی دو تیم در انجام مسابقه و برقراری تماس و استمداد از مسئولین انتظامی و امنیتی محل همه با حسن نیت وبه قصد جریان مسابقه صورت یافته و در این بین اتخاذ یک یا چند تصمیم که منجر به نتیجه مطلوب نشده سبب تعمیم همه نتایج تلخ به نامبرده و ورود اتهامات انتسابی نمی‌شود. سابعاً: بنای نامبرده به عنوان نزدیکترین مسئول فوتبال به جریان مسابقه، رفع موانع موجود و انجام حتمی این بازی بوده است و به هر روی این نتیجه حادث شده است. قدر مسلم عدم انجام مسابقه تبعات منفی بیشتری داشته و کنترل حوادث متعاقب بر آن سخت‌تر و نقض اعتبار فوتبال باشگاهی وخیم‌تر می‌بود. ثامناً به حکایت تصاویر موجود و فیلم مسابقه و اتفاقات پیش و حین مسابقه، حضور گسترده تماشاگران فوتبال از شهر‌های اطراف و ورود پیش از موعد لازم به محل ورزشگاه و کثرت قابل توجه تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به تیم فوتبال داماش موجب بروز بی نظمی در کنترل و استقرار تماشاگران در استادیوم شد. تصاویر موجود گویای ورود تماشاگران تیم پرسپولیس به محل جایگاه محصور (VIP) که برای تماشاگران تیم حریف در نظر گرفته شده بود هست. این عده با بالا رفتن از نرده‌های حدفاصل جایگاه به این محل به تدریج وارد می‌شوند و کنترل این صحنه که خارج از وظایف مدیر کمیته مسابقات است از توان سایر دست اندر کاران مربوط نیز خارج می‌گردد. از سویی هر چند به موجب بند ۳ ماده ۸۶ مقررات انضباطی مسئولیت در برگزاری مسابقه متوجه میزبان است و در بازی فینال جام حذفی که دو تیم هیچیک میزبان نیستند، مسئولین و عوامل محلی عهده‌دار این مسئولیت بوده اند. توجه مسئولیت و انتساب حوادث روی یافته به یک مقام اجرایی با عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بنابه مراتب کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد و ضمن تذکر به مشارالیه در پرهیز از حواشی و انجام مصاحبه‌های غیرضروری، مستنداً به ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت وی صادر و اعلام می‌نماید.   رای صادره قطعی است.   انتهای پیام/

افشاگری وزیر بهداشت از وجود دو کانون فساد؛ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و معلوم نیست چه کسی برده است| تهدید شدم، عقب‌نشینی نمی‌کنم

ایران می‌تواند در منازعه با آمریکا روی "چین" و "روسیه" حساب باز کند؟

شایعه پناهنده شدن سعید معروف به آمریکا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۲۸۷۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • رییس‌استیناف بعدازتبرئه محرومان فینال حذفی:مقصرنبودند!+حکم
 • رییس‌استیناف بعدازتبرئه محرومان فینال حذفی:مقصرنبودند!
 • بهاروند، فتاحی و طالقانی تبرئه شدند
 • رای کمیته استیناف درباره فینال حذفی صادر شد/ طالقانی، بهاروند و فتاحی تبرئه شدند
 • رای کمیته استیناف درباره فینال حذفی صادر شد
 • تبرئه شدن طالقانی، بهاروند و فتاحی
 • رای کمیته استیناف در خصوص فینال جام حذفی
 • بهاروند و فتاحی از محرومیت 5 ساله تبرئه شدند
 • کمیته استیناف رأی کمیته اخلاق را شکست؛ بهاروند و فتاحی تبرئه شدند
 • اعلام رای کمیته استیناف درباره فینال حذفی/ طالقانی، بهاروند و فتاحی تبرئه شدند!
 • بهاروند وفتاحی از محرومیت 5 ساله تبرئه شدند
 • رای کمیته استیناف درباره فینال جام حذفی
 • محکومیت طالقانی، بهاروند و فتاحی فقط چند روز طول کشید!
 • رای کمیته استیناف درباره فینال حذفی صادر شد/ طالقانی و بهاروند تبرئه شدند
 • فوری؛ کمیته استیناف حیدر بهاروند، سعید فتاحی و کاظم طالقانی را تبرئه کرد
 • اعلام رای استیناف فینال حذفی/ طالقانی، بهاروند و فتاحی تبرئه شدند!
 • رای کمیته استتیناف در خصوص اتفافات بازی فینال جام حذفی/ فتاحی، بهاروند و طالقانی تبرئه شدند
 • کمیته استتیناف حکم محرومیت بهاروند و فتاحی را تائید کرد/ مدیران سازمان لیگ هفت سال محروم شدند
 • قانون جامع معلولین در سال 98 قابلیت اجرایی پیدا نکرد/پیاده راه سازی ها در همدان به مشکلات معلولین افزوده است