خبرگزاري آريا - معاون اول رئيس جمهور آيين ­نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ابلاغ کرد .

به گزارش خبرگزاري آريا ،هيئت وزيران در جلسه 10/3/1396 به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين­ نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:
آيين ­نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور.
ب ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
پ- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ت- باني/ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي، دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شرکت‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان­هاي انرژي اتمي ايران و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته که حسب مورد باني/ ناشر اوراق مالي اسلامي هستند.
ث- طرح: طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و مهار آب­هاي مرزي، طرح‌هاي حمل و نقل به ويژه ريلي با اولويت مطالعه طرح و اجراي خط سواحل مکران- سراوان و استان خراسان رضوي و وسايط نقليه برقي، مسکن و توسعه شهري و روستايي، طرح‌هاي آبرساني و تأمين آب شرب و کشاورزي و احياي قنوات، احداث و تکميل طرح‌هاي آب شيرين‌کن، تکميل شبکه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، طرح­هاي زيربنايي آب و خاک (زهکشي)، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاه‌هاي برق با اولويت طرح (پروژه)­هاي با بازدهي (راندمان) بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌هاي انتقال و توزيع برق، توليد انرژي­هاي نو و تجديدپذير، احداث و تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام ورزشي، اجراي طرح­هاي ساماندهي دانشگاه­ها، احداث، تکميل و تجهيز دانشگاه­ها و دانشکده­ها و پژوهشکده­ها، پارک­هاي علم و فناوري، خوابگاه­ها و بيمارستان­هاي نيمه­تمام وزارتخانه­هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فناوري، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و مقابله با ريزگردها، شرکت­هاي کشاورزي و دامپروري با اولويت مناطق محروم و کمتر توسعه‌يافته متقاضي استفاده از اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و طرح­هايي که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
ج- اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام يا بي­نام که به موجب قانون و مقررات مربوط يا مجوز بانک مرکزي و يا سازمان به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي­شود و شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامي است.
1- اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامي که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آيين‌نامه اجرايي آن و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- است.
2- صکوک اسلامي: نوعي اوراق بهادار که طبق قوانين و مقررات و يا براساس دستورالعمل‌هاي مصوب سازمان و يا بانک مرکزي منتشر مي‌شود، نظير صکوک اجاره و صکوک استصناع.
3- اسناد خزانه اسلامي: مطابق تعريف مقرر در آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل‌کشور
چ- کميته: کميته مديريت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ريالي موضوع جزء (1) بند (ل) تبصره (5) قانون.
ماده 2- در اجراي بند (الف) تبصره (5) قانون، به باني/ ناشر اجازه داده مي‌شود مبلغ يکصد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر100) ريال اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي به منظور اجراي طرح‌ها با تضمين خود منتشر نمايند. سهم باني / ناشر به شرح جدول زير تعيين مي‌شود:
رديف
ذي­نفعان موضوع بند (الف) تبصره (5)
مبلغ(ميليارد ريال)
1
شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت
000ر10
2
شرکت‌هاي تابعه وزارت نيرو
000ر15
3
شرکت‌هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي
000ر10
4
شرکت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
000ر10
5
شرکت‌هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
000ر5
6
شرکت‌هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت
000ر10
7
شرکت‌هاي تابعه وزارت جهاد کشاورزي
000ر10
8
شرکت‌هاي تابعه وزارت ورزش و جوانان
000ر5
9
شرکت‌هاي تابعه سازمان انرژي اتمي ايران
000ر9
10
شرکت­ها، دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
000ر7
11
شرکت­ها، دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
000ر7
12
شرکت‌هاي تابعه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
000ر2
جمع کل
000ر100


تبصره - در صورت عدم جذب مبالغ پيش‌بيني شده مطابق جدول فوق توسط هر يک از باني/ناشر يادشده، مبالغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم ساير دستگاه‌هاي مندرج در جدول فوق افزوده مي‌شود.
ماده 3- هنگام واگذاري طرح‌ (پروژه)هايي که مطابق اين آيين‌نامه براي آنها اوراق مالي اسلامي منتشر شده است، براساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تکليف تضمين‌هاي آنها اقدام خواهد شد.
ماده 4- باني/ناشر در چارچوب مصوبات کميته مي‌تواند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي خود که حجم انتشار آن از سوي بالاترين مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي‌ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور در ماده (2) اين آيين ­نامه به بانک مرکزي/سازمان اعلام مي‌شود، نسبت به تقاضاي موافقت اوليه از بانک مرکزي/ سازمان براي انتشار اوراق مذکور براساس قوانين و مقررات مربوط اقدام کند.
ماده 5- در اجراي بند (ب) تبصره (5) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از دريافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمايندگي از دولت نسبت به انتشاراوراق مالي اسلامي ريالي و ارزي (اسناد، مشارکت و صکوک) براي اجراي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه­تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه­ها مندرج در پيوست شماره (1) قانون تا مبلغ دويست هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر200) ريال با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره 1- سهم هريک از دستگاه‌هاي اجرايي از اوراق مذکور و عنوان طرح‌هاي ذي­نفع موضوع اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و نوع اوراق موضوع اين ماده توسط سازمان،وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي تعيين مي­شود.
تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم براي تسويه پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيد‌هاي مقرر و هزينه‌هاي انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.
تبصره 3- در صورت انتشار بخشي از اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) تبصره (5) قانون به شکل اسناد خزانه اسلامي، تمامي شرايط انتشار اين اسناد تابع آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون خواهد بود.
ماده 6- باني / ناشر مکلف است فهرست طرح‌هاي متقاضي استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و يا صکوک را ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين‌نامه از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط جهت تصويب شوراي اقتصاد ارايه نمايد.
تبصره- طرح­هاي موضوع ماده (5) اين آيين­نامه از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 7- اوراق فروش نرفته طرح‌هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، قابل واگذاري به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي‌حساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
اوراق واگذار شده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک عامل نيست.
تبصره – فهرست پيمانکاران، مشاوران و تأمين­کنندگان تجهيزات طرح موضوع اين آيين ­نامه به همراه ميزان مطالبات معوق آنها که به تأييد ذي­حساب مربوط رسيده است، براي اوراق موضوع بند (الف) تبصره (5) قانون توسط باني/ ناشر و براي بند (ب) تبصره (5) قانون توسط
دستگاه اجرايي ذي­ربط، به بانک عامل/ رکن بازار سرمايه ارايه مي­شود.
ماده8- با ارايه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزي و سازمان توسط باني/ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي ظرف مهلت قانوني صادر مي‌شود و باني/ناشر ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت اوليه مکلف به انتخاب بانک يا
بانک‌هاي عامل/ رکن بازار سرمايه خواهد بود.
ماده 9- بانک عامل موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي طرح در چارچوب قوانين و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي موضوع اين آيين‌نامه اقدام نمايد.
تبصره – طرح­هاي موضوع ماده (5) اين آيين­نامه از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 10- بانک مرکزي پس از تأييد گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌هاي تأييد شده توسط بانک عامل، ظرف بيست روز شرايط انتشار اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي را اعلام مي‌نمايد.
ماده 11ـ انتشار اوراق مالي اسلامي به صورت الکترونيکي خواهد بود.
ماده 12- نرخ سود اسمي اوراق منتشـــره براساس مصــوبات کميته و متناسب با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
تبصره - فروش اوراق منتشره در بازار سرمايه به قيمت بازار (بنا به درخواست باني/ناشر) مجاز است.
ماده 13- در اجراي بندهاي (الف) و (د) تبصره (5) قانون، باني/ ناشر مکلف به تأمين وثايق و تضمين‌هاي مورد نظر بانک عامل/ضامن مورد تأييد سازمان است. در صورت عدم ايفاي تعهدات باني/ ناشر در سررسيدهاي مقرر، بانک عامل/ ضامن مورد تأييد سازمان مکلف است از محل وثايق مذکور رأساً اقدام نمايد.
ماده 14- بانک عامل / رکن بازار سرمايه هيچ تعهدي براي پرداخت‌ سودهاي علي‌الحساب / پرداخت­هاي مرتبط با صکوک در سررسيد در صورت عدم تأمين وجه آن از سوي باني/ ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي واگذار شده به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات ندارد و صرفاً پس از ضبط وثايق و دريافت وجه حاصل از ضبط تضامين اخذ شده موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه امکان پرداخت اصل و فرع اوراق منتشره فراهم خواهد شد.
ماده 15- با صدور مجوز نهايي انتشار اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي به بانک عامل/رکن بازار سرمايه، عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي در بازار پول / سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي‌شود.
تبصره- با پذيرش اين دسته از اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي در سازمان، معاملات ثانويه آن تابع شرايط سازمان خواهد بود.
ماده 16- بانک عامل مکلف به درج عبارت غيرقابل بازخريد قبل از سررسيد در بانک عامل در گواهي خريد اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي براي آن دسته از اوراقي که به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات مشمول اين آيين‌نامه واگذار شده، است.
ماده 17- بانک مرکزي/ سازمان مکلف است آخرين اطلاعات مربوط به عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي را ماهانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايد.
ماده 18- بانک عامل/ رکن بازار سرمايه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف يک هفته پس از تکميل مستندات انتشار درخصوص بندهاي (الف) و (د) تبصره (5) قانون به حساب تمرکز وجوه
شرکت‌هاي مزبور و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته نزد خزانه‌داري کل کشور و درخصوص بند (ب) تبصره مذکور به رديف شماره (310108) جدول شماره (5) قانون واريز کند.
ماده 19- بازخريد اوراق موضوع بند (د) تبصره (5) قانون قبل از سررسيد توسط بانک عامل ممنوع است.
ماده 20- در اجراي بند (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از دريافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمايندگي از دولت نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي با رعايت مقررات حاکم بر اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 21- انتشار صکوک اجاره موضوع اين آيين‌نامه منوط به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و به خصوص آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت­پذير و ارتقاي نظام مالي کشور- مصوب 1394- موضوع تصويب‌نامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 4/4/1394 و اصلاحات بعدي آن است.
ماده 22- ساير موارد پيش‌بيني‌نشده در اين آيين‌نامه درخصوص نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و يا صکوک اسلامي حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پيش­بيني شده در آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک اسلامي مصوب شوراي پول و اعتبار/ سازمان است.
اسحاق جهانگيريمعاون اول رييس­ جمهور اين مصوبه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت – وزارت نيرو – وزارت راه و شهرسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزي – وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري – سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت کشور - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران – سازمان انرژي اتمي ايران ابلاغ کرده است


منبع: خبرگزاری آریا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

چند درصد فارغ التحصیلان بیکارند؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، وضعیت بیکاری و اشتغالی که آخرین‌بار از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان از نرخ ۱۲ درصدی بیکاری در پایان سال ۱۳۹۷ داشت که در مقایسه با سال ۱۳۹۶، معادل ۰.۱ درصد افزایش یافته بود. در این شرایط سه میلیون و ۲۶۰ هزار بیکار وجود دارند.

بررسی وضعیت بیکاران از این حکایت دارد در پایان سال گذشته ۳۸.۵ درصد آن‌ها از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بودند که تعدادشان در مقایسه با سال ۱۳۹۶، ۱.۴ درصد افزایش یافتند.

از فارغ‌التحصیلان بیکار ۲۶.۱ درصد را مردان تشکیل می‌دهند که تعدادشان ۱.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین ۶۵.۹ درصد فارغ‌التحصیلان بیکار به زنان اختصاص دارد که تعداد آن‌ها هم ۱.۶ درصد رشد داشته است.

اما آمار نیروی کار نشان داد که ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر در حال حاضر شاغل هستند. از این تعداد وضعیت فارغ‌التحصیلان شاغل از این حکایت دارد که ۲۳.۹ درصد شاغلان را تشکیل دادند که تعدادشان در سال گذشته ۲.۴ درصد افزایش داشته است.

از مجموع فارغ‌التحصیلان آموزش عالی شاغل ۲۰.۴ درصد را مردان و ۳۹.۲ درصد را زنان تشکیل داده‌اند.

این در حالی است که تعداد فارغ‌التحصیل مرد شاغل در پایان سال گذشته ۲.۱ درصد و زنان شاغل فارغ‌التحصیل ۲.۹ درصد در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۶ افزایش دارد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

چقدر از فارغ‌التحصیلان بیکارند؟

جزئیات گران‎شدن بنزین و CNG از اول خرداد؛ تعیین سهمیه ۶۰ لیتر بنزین برای خودروهای شخصی

پمپئو: آمریکا در کنار مردم ایران می‌ماند| می‌خواهیم ماهیت جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهیم!

نجات پیرمرد ۷۰ ساله به وسیله بالگرد اورژانس فارس از کوه سبز

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۲۸۷۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • کاهش ۷۶.۶ درصدی تولید مینی‌بوس و میدل‌باس در اسفند ۹۷
 • کامنیت‌های برتر مخاطبان الف/ جنگ ما با حزب بعث عراق بود نه مردم عراق/ اگر برجام نبود دیوار تحریم‌های ایران فرو ریخته بود؛ محمود صادقی هم منتقد برجام شد!/ سلبریتی‌ها فازتان چیست؟/ چرا پیاز و سیب زمینی باید به دلار وابسته باشد؟/ برجام برای این بود که افرادی
 • لغو ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال /ابلاغ تصمیم تازه به گمرک
 • افت 85 درصدی تولید کامیون در ایران
 • نکاتی درباره اجرای احکام قضایی
 • افت ۸۵ درصدی تولید کامیون در اسفند ۹۷
 • ۳۸ درصد بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهند
 • برگزاری آیین غبارروبی مسجد مقدس جمکران
 • بانک‌ها اطلاعی از بخشنامه جدید چک‌های برگشتی ندارند!
 • آیین غبارروبی مسجد جمکران توسط اصحاب رسانه برگزار شد
 • نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت
 • آیین نکوداشت پرفسور لگنهاوزن در قم برگزار شد
 • چقدر از فارغ‌التحصیلان کشور بیکارند؟
 • مسابقات کبدی قهرمانی گیلان آغاز شد
 • آیین روز ارتش در شاهرود برگزار شد
 • آیین چراغ برات ریشه در کجا دارد؟
 • آیین عمامه گذاری طلاب حوزه‌های علمیه استان مرکزی در اراک+تصاویر
 • همدان| سهمیه شهرداری حفظ شد؛ تکلیف صعود پاس امروز مشخص می‌شود
 • آشنایی با «تفهیم اتهام»؛یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری