خبرگزاري آريا- مديرآموزش و پرورش شهرستان بابل، با بيان اين که سال گذشته 11هزار 400 دانش آموز در پايگاه تابستاني اوقات فراغت شرکت کرده بودند ادامه داد: پيش بيني مي کنيم امسال بيش از 12 هزار دانش آموز در برنامه هاي اوقات فراغت شرکت کنند.

به گزارش خبرنگارآريادفترمازندران دربابل، همت احمدي در جلسه ستاد اوقات فراغت آموزش و پرورش اين شهرستان گفت: پيش بيني مي‌کنيم امسال بيش از 12 هزار دانش آموز در برنامه هاي اوقات فراغت شرکت کنند.

مديرآموزش و پرورش شهرستان بابل، اظهاركرد: به دليل اهميت غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان، امسال 102 پايگاه تابستاني اوقات فراغت در شهرستان بابل فعاليت خواهند کرد.

وي افزود: اين مراکز شامل پايگاه هاي اوقات فراغت در مدارس، سالن هاي ورزشي، کانون هاي فرهنگي و تربيتي، مراکز کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، مدارس قرآني، هنرستان هاي فني و حرفه اي و پژوهش سراهاست.

وي ادامه داد: با توجه به اين که شعار امسال از سوي رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتي، توليد- اشتغال عنوان شده؛ توجه به مهارت آموزي که منجر به توليد و اشتغال شود بيش از پيش مدنظر قرار گرفته است.

اين مسئول، با بيان اين که سال گذشته 11هزار 400 دانش آموز در پايگاه تابستاني اوقات فراغت شرکت کرده بودند ادامه داد: پيش بيني مي کنيم امسال بيش از 12 هزار دانش آموز در برنامه هاي اوقات فراغت شرکت کنند.

وي با اعلام اين که 11 هزار و 400 دانش آموز در سال گذشته از برنامه هاي اوقات فراغت بهره بردند عنوان کرد: از اين تعداد 6 هزار و 150 نفر دختر و 5 هزار و 350 نفر پسر بودند.

مديرآموزش و پرورش شهرستان بابل، بيان کرد: فعاليت پايگاه هاي تابستاني در 102پايگاه و از اول تيرماه آغاز شده، تا 26 شهريورماه ادامه خواهد يافت.

احمدي در پايان سخنان خود خاطرنشان کرد: برگزاري کلاس‌ها و برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت، فرصت مناسبي براي استعداديابي و استعدادپروري دانش‌آموزان است.

منبع: خبرگزاری آریا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

شناسایی سالیانه حدود ۳۵هزار نفر دانش‌آموز دیرآموز

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محسن غفوریان ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی را از حقوق اساسی دانش‌آموزان برابر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: «یادگیــری فراینــدی پیچیــده ولــی ضــروری اســت کــه هــر فــردی در گســتره عمــر، یعنــی از لحظــه تولــد تــا واپســین دم حیــات آن را پیگیــری می‌کنــد. مشــکل ایــن اســت کــه همــه کــودکان نمی‌تواننــد خــود را بــا ســبک‌های یادگیــری انعطاف ناپذیـر سـازگار کننـد.»

او افزود: «برخـی کـودکان نمی تواننـد فقـط بــا رویکردهــای انعطاف ناپذیــر و دارای ســرعت بــالا کــه بــا تدریــس ســنتی مشــخص می‌شــوند، کنــار بیاینــد. بــه همیــن دلیـل، فاصلـه زیـادی بیـن توانایـی بالقـوه و سـطح عملکـرد یـا توانایــی بالفعــل ایــن کــودکان ایجــاد می‌شــود کــه از آن‌هــا بــه عنـوان دانش‌آموزان دیرآمـوز یـاد می‌شـود.»

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان دیرآموز گروه هدف آموزش و پرورش در ایجاد فرصت‌های برابر هستند گفت: «معلمـان می‌تواننـد از طریـق شــیوه‌های تدریــس توســعه یافته و چند منظــوره، فرصت‌هــای حمایتــی بیشــتری را بــرای دانش‌آمــوزان بــا ســبک‌های یادگیـری متفـاوت فراهـم کننـد تـا ظرفیـت یادگیـری را بهبـود بخشــند. برخــی متخصصــان پیشــنهاد کرده‌انــد کــه بایــد معلمــان، ســبک‌های یادگیــری دانش‌آمــوزان و شــیوه‌های تدریـس را بشناسـند و سـپس روش‌هـای تدریـس متفاوتـی را بــر اســاس ترجیحــات یادگیــری یادگیرنــدگان بــه کار بندنــد.»

او ادامه داد: «بـا ایـن کـه بیشـتر متخصصـان حـوزه آمـوزش و پـرورش اعتقـاد دارنـد کـه همتاسـازی سـبک یادگیـری دانش‌آمـوز بـا شـیوه تدریـس معلـم سـبب افزایـش یادگیـری، تسـلط بیشـتر بــر درس، کســب امتیاز بالاتــر در آزمون‌هــای پایانــی، ارتقــاء پایــه کلاســی و پیشــرفت تحصیلــی بیشــتر می‌شــود ولــی برخــی متخصصــان ایــن امــر را تائیــد نمی‌کننــد. بنابرایــن در زمینــه شناســایی ســبک‌های یادگیــری، شــیوه‌های تدریــس، همتاسـازی ایـن دو و موفقیت‌هـای تحصیلـی دانش‌آمـوزان بـه پژوهش‌هــای بیشــتری نیــاز اســت.»

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: «هر گونه جدا سازی این دانش‌آموزان در مدارس جایز نبوده و آموزش معلمان و برگزاری کلاس‌های جبرانی و افزایش زمان تحصیل و آموزش‌های ترمیمی در زمینه‌های مختلف مهارت‌های یادگیری باید در دستور کار قرار گیرد.»

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور درباره روند شناسایی کودکان دیرآموز گفت: «همه ساله برنامه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام می‌شود و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نوآموز تحت سنجش قرار می‌گیرند. به طور معمول حدود ۳۵هزار نفر دانش‌آموز دیرآموز شناسایی می‌شوند. کاهش تراکم کلاسی تا سه دانش‌آموز، ارائه خدمات آموزش جبرانی و ترمیمی، افزایش طول دوره تحصیل بدون جداسازی از سیاست‌هایی است که برای این گروه دانش‌آموزان باید پیگیری شود.»

او افزود: «سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از سه سال گذشته به صورت آزمایشی برای نوآموزان دیرآموز شناسایی شده در برنامه سنجش خدمات مداخله‌ای در مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری تحت پوشش سازمان درنظر گرفته است.. نتایج طرح بسیار خوب بود و تلاش می‌کنیم آن را در سال جاری هم تعمیم دهیم. ما به دنبال جداکردن مدرسه و برنامه درسی دانش‌آموزان دیرآموز نیستیم و آنها با آموزش ترمیمی می‌توانند شرایط بهتری پیدا کنند.»

غفوریان با اشاره به وجود ۵۶۰ مرکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری وابسته به این سازمان در سطح کشور گفت: «از اهداف اصلی این مراکز شناسایی و درمان علمی و دقیق مشکلات یادگیری دانش‌آموزان و پشتیبانی برای پیشگیری از افت تحصیلی در مدارس است.»

او به والدین توصیه کرد چنانچه فرزندشان با داشتن توانایی ذهنی طبیعی در یک یا دو مهارت از جمله خواندن، نوشتن و ریاضی دچار مشکل است، برای بررسی و ارزیابی دقیق و برنامه ریزی آموزشی برای رفع مشکل به مراکز مشکلات ویژه یادگیری شهرستان و منطقه خود مراجعه کنند

اعتراض فرزند شهید مطهری به ماجرای برنامه نود، پرونده قاری معروف و ساسی مانکن؛ وقتی پرونده سعید طوسی را به آن شکل می‌بندید و برنامه ۹۰ را تعطیل می‌کنید، مردم لج می‌کنند

دادستان اصفهان: دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی حرام است| پلیس ابتدا تذکر و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف می‎کند| ائمه جمعه و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری زنان در اماکن عمومی معترض هستند

زمان برگزاری کنکور سراسری تغییر می کند؟

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۹۱۰۰۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • تشریح ویژه برنامه طرح تابستانی اوقاف فراغت تابستان ۹۸ در مدارس قرآنی مکتب القرآن «ثارالله (ع)»
 • عامل فرو کردن چاقو در چشم دانش‌آموز مشهدی دستگیر شد
 • دانش‌آموز بشرویه ای، رتبه سوم مسابقه بین المللی نقاشی
 • اوقات شرعی روز سیزدهم ماه رمضان به افق تهران
 • کلاس‌های تابستانه پایگاه شهید نواب صفوی سمنان برگزار می‌شود
 • متهمان حمله به دانش آموز مشهدی دستگیر شدند
 • 13 هزار دانش آموز در پارک ترافیک شهرداری قزوین آموزش دیدند
 • ديدار چهره به چهره فرماندار ويژه شهرستان بابل با شهروندان
 • اختلاف در دادسرای تهران و بابل بر سر مهناز افشار
 • آموزش‌های کمک اولیه به ۳ هزار دانش‌آموز اصفهانی
 • شرکت بیش از ۵۰۰ فرهنگی و دانش‌آموز در مسابقات حفظ قرآن کریم آران
 • آموزش‌های کمک اولیه به ۳۰۰۰ دانش‌آموز اصفهانی
 • ثبت نام کلاس های اوقات فراغت کانون‌های مساجد استان زنجان آغاز شد
 • آموزش و پرورش: شناسایی 15 کلیپ جنجالی درباره مدارس
 • اختلاف دادسرای تهران و بابل بر سر پرونده مهناز افشار
 • آغاز کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون در بابل هم‌زمان با سراسر کشور
 • نباید در مدارس به سمت سیستم گلخانه‌ای برویم/ هزینه طرح سنجش سلامت برای مهر ۹۸
 • شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح بین‌الملل برنامه‌ریزی کنند / ایجاد پایگاه‌های صادراتی در کشور‌های هدف
 • اوقات شرعی روز دوازدهم ماه رمضان به افق تهران